Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

W związku z tym informujemy iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maxmont Sp. z o.o. z siedzibą w Rożnowie, ul. Franciszka Mickiewicza 4A, zwana dalej „Administratorem”.


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem w następujący sposób:

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@maxmont.pl


2. Listownie:

Maxmont Sp. z o.o.ul. Franciszka Mickiewicza 4A , 64-600Rożnowo

W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorami w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną, w celu przesyłania drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i sms, informacji handlowej, dotyczącej działalności Maxmont Sp. z o.o., a także informacji o charakterze marketingu bezpośredniego, także przy użyciu automatycznych systemów wywołujących. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, pośrednicy nieruchomości (jeżeli Pani/Pana zgoda została zebrana za ich pośrednictwem).

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa UE+ Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w do wolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.